Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaMatvælanámIðnnámMatreiðsla (kokkur)

Matreiðsla

Lýsing: Matreiðslumaður matreiðir og útbýr rétti til framreiðslu. Hann er hæfur til að beita öllum höfuðmatreiðsluaðferðum, jafnt í sígildri sem nútíma matargerð. Hann tekur tillit til óska viðskiptavina og aðlagar matreiðslu sína að neysluþörfum markhópa og einstaklinga. Hann ber ábyrgð á útkomu vinnu sinnar gagnvart viðskiptavinum. Matreiðslumaður starfar þar sem seldar eru veitingar í atvinnuskyni, s.s. á hótelum, veitingahúsum, kaffihúsum og farþegaskipum og þar sem matreiðsla er þjónustuþáttur við aðra starfsemi eins og í mötuneytum, á fraktskipum og á heilbrigðisstofnunum. Hann vinnur í samræmi við gæðaferla um innra eftirlitskerfi vinnustaða, vinnureglur um rekjanleikja og afgreiðslu á vörum og þjónustu og almennar siðareglur. Matreiðsla er löggilt iðngrein.

Grunnupplýsingar

Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í matreiðslu. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.
Skipulag: Matreiðslunám er verklegt og bóklegt samningsbundið starfsnám á 3. hæfniþrepi sem lýkur með sveinsprófi. Það er skipulagt sem fjögurra ára 290 eininga nám. Þar af eru 200 einingar á viðurkenndum vinnustað í 126 vikur og 90 einingar í skóla í þrjár annir. 
Námsmat Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á símat með leiðsagnar-, jafningja- og sjálfsmati með vel útfærðum matsatriðalistum. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám  Nemendur fara í starfsnám í 126 vikur utan lögbundinna fría. Námið fer fram í viðurkenndu eldhúsi á veitingastað, hóteli eða öðru eldhúsi þar sem starfandi er meistari í matreiðslu með leyfi til að taka nemanda á námssamning. 
Reglur um námsframvindu: Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5,0,
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • vinnur sjálfstætt við matreiðslu, skipuleggur verkferla, forgangsraðar verkefnum, undirbýr vinnusvæði og sér um pantanir
 • hefur umfangsmikla hráefnisþekkingu, tekur á móti unnu og óunnu hráefni, þekkir uppruna þess, flokkar, metur ástand og gæði þess og gengur frá hráefnum til geymslu. hefur tileinkað sér meginstrauma í íslenskri og alþjóðlegri matreiðslu.
 • setur saman matseðla eftir tilefni og óskum viðskiptavina og leiðbeinir um val og röð rétta á matseðli
 • getur beitt viðeigandi matreiðsluaðferðum með tilliti til hráefnis
 • getur matreitt allan algengan mat m.a með hliðsjón af hollustu og næringargildi. getur beitt matreiðsluaðferðum sem fellur hráefni og matreiðslu ólíkra þjóða og menningarsvæða
 • þekkir helstu áhrifaþætti fæðuofnæmis og fæðuóþols og viðbrögð gegn því
 • hefur þekkingu á hlutun og hagnýtingu á kjöti og fiski ásamt gæðamati þess
 • getur beitt handverkfærum, notar viðurkennd eldunartæki með faglegum hætti og hefur góða færni í skurði og meðferð á grænmeti, fisk og kjöti
 • getur tjáð sig og leiðbeint um fagleg málefni greinarinnar á ábyrgan hátt og hefur vald á fagorðum greinarinnar
 • hefur þekkingu á mikilvægi góðrar þjónustu og gæðum í þjónustu
 • reiknar út verð sem byggir á framleiðslustöðlum, uppskriftum og framlegð. vinnur í samræmi við umhverfisstefnu vinnustaðarins, tekur þátt í að efla umhverfisvitund, draga úr matarsóun, efla sjálfbærni o.s.frv. og tekur þátt í almennri heilsueflingu á vinnustað eftir því sem við á
 • ber ábyrgð á að þrif vinnusvæðis og búnaðar sé í samræmi við staðlaðar hreinlætiskröfur
 • sýnir frumkvæði í þróun matreiðslu
 • greinir áhættuþætti í starfi matreiðslumanna, nýtir öryggisvarnir og fylgir eftir reglum um vinnuvernd, m.a. um rétta líkamsbeitingu og kann grunnþætti í fyrstu hjálp
 • ber virðingu fyrir starfi sínu og ber ábyrgð á þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur. Gætir að trúnaði og þagnarskyldu við gesti og samstarfsfélaga og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vitneskju um í starfi sínu
 • hafa færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi
 • getur beitt matreiðsluaðferðum sem fellur hráefni og matreiðslu ólíkra þjóða og menningarsvæða
 • hefur tileinkað sér meginstrauma í íslenskri og alþjóðlegri matreiðslu

 


Einingafjöldi

Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

290  fein.

Kjarni

Skylduáfangar brautarinnar

NámsgreinSkst.Þrep 1Þrep 2Þrep 3Þrep 4fein.
Aðferðafræði matreiðslu AÐFE   2IB05     5
Eftirréttir, matreiðsla EFRÉ      3IB05   5
Enska ENSK   2ST05      5
Fagfræði, matseðlafræði FFMF   2IB03   4IB05 8
Hráefnisfræði matreiðslu HRFM   2IB05     5
Íslenska ÍSLE   2AL05     5
Íþróttir ÍÞRÓ 1AA01

1AB01

1AC01

      3
Kalda eldhús KALD 1IB03       3
Næringarfræði, grunnur NÆRG   2FV05     5
Stærðfræði STÆR   2SM05     5
Verkleg matreiðsla,
heitur matur
VMAT  1IB06 2IB12     18
Matreiðsla verkleg,
heitur matur
VMHE     3IB08  
Verkleg matreiðsla, kalda eldhús VMKA     3IB08    8
Vínfræði matreiðslu VÍNM 1MV03       3
Öryggismál og skyndihjálp ÖRSK 1ÖR02       2
Örverufræði ÖRVR   2HR02     2
Einingar   17  47  21  5  90

 

Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4
 19%  52%  23%  6%

 

Frjálst val

frjálst val er ekki leyft.

Starfsnám á vinnustað

200 einingar

Uppfært fimmtudagur, 07 febrúar 2019 18:30

Go to top