Alþjóðabraut - síðasta innritun 2018

Síðasta innritun á brautina var á haustönn 2018.

Á alþjóðabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði alþjóðasamskipta og erlendra tungumála. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir sviðsins með þjálfun í menningar- og náttúrulæsi í þverfaglegum áföngum. Með frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám eða störf í atvinnulífinu s.s. í ferðaþjónustu. Þá getur nemandinn nýtt sér erlend tungumál í námi og starfi á alþjóðavettvangi.

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma. Athugið að frá og með vorönn 2022 verða áfangar á fyrsta þrepi í kjarnagreinum (dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði) ekki metnir til eininga.

Skipulag

Nám á alþjóðabraut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna, 50 einingar þar sem nemandi sérhæfir sig í tungumálum/ferðagreinum/alþjóðasamskiptum og 50 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi þar sem nemendur eru hvattir til að dýpka enn frekar þekkingu sína. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á.


Kjarni  100 einingar

Heiti fags, (einingarskammstöfun fags og skammstöfun áfanga með tengli í áfangalýsingu

Brautarkjarni 50 einingar

Opið val  (50)

Opið val á 1.-4. þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér  fleiri áfanga af sérsviði brautarinnar eins og t.d. dönsku, ensku, frönsku, þýsku, spænsku, sögu eða annað val sem skólinn samþykkir sem brautarval. Einnig má velja fleiri áfanga í íslensku, stærðfræði og íþróttum. 

Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar geta verið 100 að hámarki og það þurfa að vera að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi.


Lokamarkmið alþjóðabrautar:

Að loknu námi á alþjóðabraut skal nemandi hafa hæfni til að .....

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði alþjóðasamskipta og erlendra tungumála
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám í erlendum tungumálum eða störf í atvinnulífinu s.s. í ferðaþjónustu
Síðast uppfært 08. mars 2024